ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


​Η εταιρία μας αναλαμβάνει ανακαινίσεις και ανακατασκευές παλαιών ανελκυστήρων κάθε τύπου. Υλοποιούμε ειδική μελέτη και σχεδιασμό, προκειμένου να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που ορίζονται από τα νέα νομοθετικά πλαίσια (ΚΥΑ 28425 Φ.Ε.Κ. 2604/22-12-2008, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.80), σύμφωνα με τα οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος και η πιστοποίηση όλων των παλαιών ανελκυστήρων.Μετά την πραγματοποίηση ελέγχου από τον αρμόδιο φορέα γίνεται έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις του παλαιού ανελκυστήρα. Η Κων. Γ. Κορδάς & ΣΙΑ ΟΕΤΕ στο Αίγιο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις, για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη και την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας κάθε ανελκυστήρα. 

Με την ανακαίνιση:

•    Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα

•    Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλαιά εξαρτήματα του ανελκυστήρα, είτε λόγω φθοράς από τη χρήση τους, είτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές της νομοθεσίας.

•    Βελτιώνεται η αισθητική των παλαιών θαλάμων

•    Εξοικονόμηση ενέργειας

•    Μείωση της πιθανότητας εγκλωβισμών

•    Μειωμένος θόρυβος, πιο ομαλή και συνεπής ποιότητα διαδρομής

•    Βελτίωση της εικόνας του κτιρίου

•    Αύξηση της αξίας του κτιρίου

•    Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας και ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας του

Σε συνεργασία με την εταιρία μας, μπορείτε να αποσύρετε τον παλαιό σας ανελκυστήρα και να κερδίσετε έως 2.000€ εγκαθιστώντας έναν σύγχρονο ανελκυστήρα της εταιρίας KLEEMANN.